Privacyverklaring

Rechtsgronden

Meijer Juridische Dienstverlening (MJD) slaat uw persoonsgegevens op

 • om een overeenkomst met u aan te gaan of uit te voeren
 • om aan wettelijke verplichtingen te voldoen
 • om de gerechtvaardigde belangen van MJD te behartigen

Wat doet MJD met uw persoonsgegevens?

MJD gebruikt uw persoonsgegevens

 • om, als u dat vraagt, informatie te geven over haar dienstverlening
 • om een opdracht uit te voeren
 • voor haar administratie
 • voor acquisitie

Kort gezegd verwerkt MJD uw persoonsgegevens voor haar bedrijfsvoering.

Bewaartermijnen

 • Uitgangspunt is dat MJD uw persoonsgegevens zo kort mogelijk bewaart.
 • Als wettelijke termijnen van toepassing zijn, gelden die.
 • Vraagt u om informatie? Dan bewaart MJD uw persoonsgegevens drie maanden.

Derden

Het kan zijn dat de accountant van MJD uw persoonsgegevens ziet bij het controleren van de financiële administratie.

Uw rechten

U kunt MJD vragen om

 • inzage in uw persoonsgegevens
 • rectificatie (verbetering of aanvulling) van uw persoonsgegevens
 • wissing van uw persoonsgegevens
 • beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens
 • uw persoonsgegevens in een digitaal formaat naar u te sturen of om overdracht van uw persoonsgegevens aan een andere organisatie (dataportabiliteit)

Daarnaast kunt u

 • bezwaar maken tegen een verwerking door MJD van uw persoonsgegevens
 • een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (autoriteitpersoonsgegevens.nl)

Contactgegevens
Meijer Juridische Dienstverlening
Mr. S. Meijer
Tivolistraat 188
5017 HT  Tilburg
06-22767576
s.meijer@meijerjd.nl